top of page

บริการติดตั้งระบบไอทีสิส

บริการติดตั้งระบบไอทีสิสแบบติดตั้ง ณ สถาบัน (on-premise) กรณีที่มหาวิทยาลัยมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และบริการเช่าระบบไอทีสิสบนคลาวด์ 

 

สำหรับมหาวิทยาลัยที่ต้องการทดลองใช้งานระบบไอทีสิสก่อนจะเริ่มต้นใช้งานจริง สามารถทดลองใช้งานโดยคลิกที่ ติดต่อทีมงาน ระยะเวลาทดลองใช้งานทั้งหมด 7 วัน และดำเนินการแจ้งทีมงานหากต้องการต่ออายุทดลองใช้งานหรือใช้งานจริง รวมไปถึงสามารถย้ายระบบไอทีสิสบนคลาวด์ไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของสถาบันได้ 

รูปแบบการติดตั้งและการให้บริการ

  1. ทดลองใช้งานบนคลาวด์ ระยะเวลา 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย (รองรับนักศึกษาไม่เกิน 10 คน)

  2. ใช้งานจริงบนคลาวด์ (รองรับนักศึกษาเริ่มต้นที่ 100 คน) 

  3. ย้ายระบบที่ใช้งานอยู่ไปติดตั้ง ณ สถาบัน 

  4. ติดตั้งระบบไอทีสิส ณ สถาบัน (สถาบันจัดเตรียมเครื่องเซิร์ฟเวอร์) 

 

บริการที่จะได้รับสำหรับระบบไอทีสิส แบบติดตั้ง ณ สถาบัน

  1. การอบรมการใช้งานระบบทุกบทบาทฟรี 1 ครั้ง (ครั้งถัดไปมีค่าใช้จ่าย) 

  2. การรับประกันระบบ 1 ปี 

  3. หลังจากครบกำหนดการรับประกันระบบ สามารถต่อสัญญาบำรุงรักษาระบบเป็นรายปี เริ่มรอบปีตามปีงบประมาณ

 

บริการที่จะได้รับสำหรับระบบไอทีสิส บนคลาวด์

  1. การอบรมการใช้งานระบบทุกบทบาทฟรี 1 ครั้ง (ครั้งถัดไปมีค่าใช้จ่าย) 

  2. บริการบำรุงรักษาและแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติการณ์ตลอดการใช้งาน 

bottom of page