top of page

ฝึกอบรมใช้งานระบบไอทีสิส

iThesis Training เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบประจำมหาวิทยาลัย รวมไปถึงผู้ใช้งานระบบไอทีสิสบทบาทอื่น ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่หอสมุด อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา เพื่อให้สามารถใช้งานระบบไอทีสิสได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการนำไปปรับใช้ร่วมกับส่วนงานเดิมของมหาวิทยาลัย โดยจะแบ่งหลักสูตรตามเป้าประสงค์การนำไปใช้งาน 

 

1. ฝึกอบรมผู้ดูแลระบบและทีมงานสำหรับการนำระบบไอทีสิสไปใช้งาน 

 

รายละเอียดการอบรม 

 • ภาพรวมของระบบไอทีสิส (30 นาที)

 • ภาระหน้าที่และการใช้งานระบบไอทีสิสของผู้ใช้งานแต่ละบทบาท ได้แก่ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่หอสมุด อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา (30 นาที)

 • ภาระหน้าที่ของผู้ดูแลระบบและหน้าจอใช้งาน (1 ชั่วโมง) 

 • การตั้งค่าระบบไอทีสิสให้สอดคล้องกับกระแสงานของมหาวิทยาลัย (2 ชั่วโมง)

 • การใช้งานระบบไอทีสิสสำหรับบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในการทำเล่มวิทยานิพนธ์จนถึงส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
  (2 ชั่วโมง) 

- ระยะเวลาเรียน 6 ชั่วโมง 

- จำนวนผู้เรียนสูงสุด ไม่เกิน 10 ท่าน 

- หลักสูตรเหมาะสำหรับหน่วยงานที่เพิ่งนำระบบไอทีสิสไปใช้งาน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงทีมงาน 

 

2. ฝึกอบรมการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาและเจ้าหน้าที่หอสมุด

 

รายละเอียดการอบรม 

 • ภาพรวมของระบบไอทีสิส (30 นาที)

 • ภาระหน้าที่และหน้าจอใช้งานของ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าที่หอสมุด (60 นาที)

 • การอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ การแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ การแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และการรับเล่มสมบูรณ์ (60 นาที)

- ระยะเวลาเรียน 3 ชั่วโมง 

- จำนวนผู้เรียนสูงสุด ไม่เกิน 10 ท่าน 

- หลักสูตรเหมาะสำหรับหน่วยงานที่เพิ่งนำระบบไอทีสิสไปใช้งาน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงทีมงาน 


 

3. ฝึกอบรมการใช้งานสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา

 

รายละเอียดการอบรม 

 • ภาพรวมของระบบไอทีสิส (30 นาที)

 • ภาระหน้าที่และการใช้งานระบบไอทีสิสของอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา (30 นาที) 

 • การใช้งานระบบไอทีสิสสำหรับบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในการทำเล่มวิทยานิพนธ์จนถึงส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (2 ชั่วโมง) 

- ระยะเวลาเรียน 3 ชั่วโมง 

- จำนวนผู้เรียนสูงสุด ไม่เกิน 50 ท่าน 

- หลักสูตรเหมาะสำหรับหน่วยงานที่เพิ่งนำระบบไอทีสิสไปใช้งาน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงทีมงาน 


 

4. ฝึกอบรมการใช้ Microsoft Word ร่วมกับ iThesis Add-in ในการทำเล่มวิทยานิพนธ์

 

รายละเอียดการอบรม 

 • ภาพรวมองค์ประกอบของเล่มวิทยานิพนธ์โดยทั่วไป (30 นาที)

 • การติดตั้งโปรแกรมและการสร้างรูปเล่มวิทยานิพนธ์ผ่าน iThesis Add-in (30 นาที)

 • เครื่องมือของ Microsoft Word และเทคนิคในการจัดหน้าเอกสาร (90 นาที)

  • การใช้งาน style และการตั้งค่าหัวข้อ

  • การสร้างชื่อรูปตารางที่เรียงเลขอัตโนมัติ

  • การทำสารบัญรูปตารางอัตโนมัติ

  • การใช้งานโปรแกรมจัดทำรายการอ้างอิง 

 • การตรวจสอบรูปแบบเล่มวิทยานิพนธ์และการบันทึกเข้าสู่ระบบ (30 นาที)

- ระยะเวลาเรียน 3 ชั่วโมง

- จำนวนผู้เรียนสูงสุด ไม่เกิน 50 ท่าน
- หลักสูตรเหมาะสำหรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ต้องการใช้งานระบบไอทีสิสในการทำเล่มวิทยานิพนธ์ด้วยเครื่องมือ Microsoft Word อย่างมีประสิทธิภาพ

bottom of page